Samfällighetens ansvar

Enligt anläggningsbeslutet ansvarar samfälligheten för garagelängorna, parkeringsplatserna, gång- och cykelvägar, grönytor, lekplatser, ytterbelysning samt inre dränerings- och dagvattenledningar. För att samfälligheten ska kunna ta detta ansvar har styrelsen upprättat en anläggningsplan för det periodiserade underhållet av anläggningen. Enligt beslut på föreningsstämman 2018 avsätts extra medel för underhållet av anläggningen.

Inom området finns även både kommunala och privata dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar.