Ordningsföreskrifter

1 Bilkörning i området 

Inom området är motorfordonstrafik i princip förbjuden. Detta gäller även mopedkörning. Undantagna är fordon som enligt skyltning får köra inom området samt postbilar vilka dock inte får backa inom området. Nödvändiga biltransporter för i- och urlastning får ske med iakttagande av största försiktighet. 

Boende som anlitar entreprenörer och servicebilar ska informera dessa om reglerna. 

Parkering av fordon får ej ske inom området. Gångvägarna inom området är även lekytor. 

 

2 Parkering  

Parkering ska ske i garaget och på den plats som finns rakt framför varje garage. Övriga parkeringsplatser ska lämnas för gäster. Uppställning av husvagnar och släpkärror får inte göras på grönytor. 

 

3 Garagen 

Garagedörrarna skall hållas låsta. Vid inbrott i garage kan de som inte låst sina dörrar bli ersättningsskyldiga. Vid användande av motor- och kupévärmare skall tidur användas. Dessa finns att hämta hos materialförvaltaren. Tiduren ägs av samfälligheten och följer garageplatsen vid ägarbyte. 

 

4 Rastning av hundar och katter  

Rastning av hundar och katter är förbjuden inom området.  

Hundar och katter får ej släppas lösa inom området. 

 

5 Bollspel  

Bollspel skall förläggas till bollplatser och ej till parkeringar. 

 

6 Staket och häckar  

Staket och häckar skall ej placeras utanför tomtgräns. Tomtkarta finns hos styrelsen.  

Marken utanför tomtgräns tillhör samfälligheten.  

 

7 Snöskottning 

Snö från den egna tomten får ej skottas ut på allmänna gång- och cykelvägar. 

 

8 Kompostering  

Kompostering måste ske inom den egna tomten. 

 

9 Hushållssopor  

Hushållssopor ska slängas i avsedda kärl vid sophusen som är placerade vid parkeringarna. OBS! Endast hushållssopor. Enligt avtal med kommunen skall vi sopsortera i samtliga fraktioner. I annat fall kan vi bli straffade med böter. För tidningar, kartonger, emballage, plast, flaskor mm finns speciella containrar vid bl a gamla Konsum (Halltorpsvägen) och Parkhallen. Grovsopor lämnas vid Atletippen.  

 

10 Elbil 

Boende som äger en elbil (gäller alla bilar som drivs av el, oavsett form) skall anmäla innehav till styrelsen, vilket kan ske på mejladress styrelsen@kvstoet.seAnge namn och adress.