Bilåkning inom området

I området bor det många barn som vill och ska kunna röra sig fritt och kunna leka både på grönytorna och på gångvägarna. Detta tillsammans med att sikten är skymd på många ställen har gjort att samfälligheten har beslutat att motorfordonstrafik i princip förbjuden inom området. Detta gäller även mopedkörning.

Undantagna är fordon som enligt skyltning får köra inom området samt postbilar vilka dock inte får backa inom området. Nödvändiga biltransporter för i- och urlastning får ske med iakttagande av största försiktighet. 

För den biltrafik som trots allt måste ske inom området är hastighetsbegränsningen satt till högst 10 km/h.

Parkering av fordon får ej ske inom området.

Boende som anlitar entreprenörer och servicebilar ska informera dessa om reglerna.